kwaliteiten van introverten

Ken je kwaliteiten: Voor introverten

hypnotherapie

By Miranda van der Endt

Introversie en extraversie is niet goed of slecht. Het is gewoon gedrag. Het is gewoon anders. Ieder mens heeft een unieke en zeer persoonlijke combinatie van introverte en extraverte voorkeuren. Het gaat niet om eigenschappen die in de rots zijn uitgehouwen, maar om neigingen, en deze kunnen zelfs per situatie of levensfase verschillen.

Volgens de eigenschappen die Buelow noemt, heb ik bijvoorbeeld de meeste kwaliteiten van introversie, maar niet alle. In veel gevallen heb ik de neiging om te praten voordat ik denk en ben ik helemaal geen goede netwerker! In plaats daarvan kan ik heel spontaan en warm zijn en het hangt af van de situatie. De meeste mensen zijn een gemengde persoonlijkheid en de kwaliteiten worden niet altijd als zodanig herkend of ervaren. 

Als psycholoog weet ik dat we allemaal verschillend zijn en tegelijkertijd allemaal uniek, maar om dingen meetbaar te maken, moeten we verschillende persoonlijkheden, eigenschappen en gedrag benoemen, kwantificeren en onderzoeken.

Als ik het over introverte mensen heb, bedoel ik niet dat je volgens tests echt introvert hoeft te zijn. Ik bedoel. Als je net als ik bent en bijvoorbeeld problemen ervaart om jezelf te laten zien, het gevoel hebt dat je meer in je hebt en je eigen potentieel nog niet kunt laten zien, dan spreek ik tegen je. Ik weet wat je ervaart en ik zou je graag willen helpen het te overwinnen.

Waarom we labelen?

Voor psychologen is het handig om woorden aan gedrag te geven. Het is een manier om de verschillen tussen mensen beter te kunnen begrijpen en uitleggen. Cliënten vinden het meestal nuttig om te weten dat hun gedrag verklaarbaar is en dat er meer mensen zijn zoals zij. Dat maakt het makkelijker om te begrijpen waarom ze zich zo voelen en dat ze niet alleen zijn. Ik ken de strijd. 

Als we jong zijn, is er een tijd dat het normaal is dat we niet anders willen zijn. We voelen ons vaak onveilig als we geen deel kunnen uitmaken van een collectief en we voelen de behoefte om erbij te horen. We leren ons aan te passen voor overleving en welzijn. Soms is het moeilijk om je aan te passen en in te passen. Hoe doen we dat, als we allemaal uniek zijn?

Als we jong zijn, proberen we tevens de wereld te vereenvoudigen, zodat we de situaties kunnen begrijpen en ermee om kunnen gaan. We maken het onszelf gemakkelijk door groepen in ons hoofd te creëren. Bijvoorbeeld: Hij is oké, hij is niet oke. Of zij is cool, dus als ik me gedraag zoals zij, ben ik ook cool.

Durf te leven

We vereenvoudigen onze wereld op deze manier om de diversiteit en complexiteit in de wereld te begrijpen en te beheren. Als we ouder worden, moeten we, om gelukkig te zijn, accepteren dat we allemaal uniek, verschillend en ook vergelijkbaar zijn. Ik zou je graag helpen om je unieke talenten te zien en tegelijkertijd het grotere plaatje te zien waar je in past. Misschien ben je introvert, onzeker of wat dan ook, het is niet belangrijk welke naam we er aan geven. Het is wel belangrijk om de gevoelens te overwinnen die je onzeker maken. Deze gevoelens moet je onder ogen zien. Dan kun je ze overwinnenen kun je je positief, zelfverzekerd en mooi voelen! 

Referentie: https://time.com/5373403/surprising-benefits-introvert/

Door mijn studie heb ik veel over mezelf geleerd. Ik heb vragen gesteld. Bijvoorbeeld: waarom zorg ik niet goed voor mezelf? Nu help ik anderen door dit proces. Van mensen houden kan zo zorgzaam zijn voor anderen. Hun eigen zelfzorg, gezondheid en welzijn worden soms beïnvloed doordat ze beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf. Mijn werk helpt dit ongedaan te maken en het pad terug te vinden naar zelfliefde en persoonlijke afstemming.

 

“It’s not about becoming a fake extrovert,” Buelow says. “It’s really about acknowledging the valuable traits that introverts bring.”

Know your qualities

Introversion and extraversion are both neither good nor bad. It is just behaviour It is just different. Every person has a unique and highly personal combination of introverted and extroverted preferences. It is not about properties carved in rock, but about tendencies, and these can even differ per situation or life phase.

For example according to the traits mentioned by Buelow, I have most of the qualities of introversion, but not all. In many cases I tend to speak before I think and I am not a good networker at all! Instead I can be very spontaneous and warm and it depends on the situation. Most people are a mixed personality experiencing the qualities to a greater or lesser degree. 

Every psychologist knows  we are all different and at the same time we are all unique, but to make things measurable we need to appoint, quantify and investigate different personalities, traits and behaviour.

If I talk about introverts I don’t mean you have to be a real introvert according to tests. I mean If you are like me, for example experiencing problems to let yourself be seen, feel there is more to you and can’t see your own potential yet, then I’m speaking to you. I know what you are experiencing and want to help you overcome it.

Why do we need to label?

For psychologists framing is a way to understand the differences in people better. Clients most of the time find it helpful to know there are more people like them, to understand why they felt that way and to know they are not alone. I know the struggle. I understand the wish to fit in too.

When we are young there is a time when it is normal we don’t want to be different. We often feel unsafe if we can’t be part of a collective and feel the need to fit in. We learn to fit in for survival and wellbeing. Sometimes it is difficult to adapt and fit in. How do we do that, when we are all unique?

When we are young we try to simplify the world so we can comprehend and cope with the situations. We make it easy for ourselves by creating groups in our minds. For example: He is OK, he is not. Or she is cool, so if I act like her, I am cool too.

Dare to live

We simplify our world like this to comprehend and manage the diversity and complexities in the world. When we get older, to be happy we need to accept the fact we are all unique, different and also similar. I’d love to help you to see your unique talents and at the same time see the bigger picture where you fit in. You may be an introvert, insecure or whatever, it is important to overcome the feelings that make you feel insecure. These feelings you need to address and listen to. And then, you can overcome them and feel positive, self confident and beautiful!

Reference: https://time.com/5373403/surprising-benefits-introvert/

Because of my studies I learned a lot about myself. I asked questions. For example: Why don’t I take care of myself in a good way? Now I help others through this process. Loving people can be so caring for others. Their own self care, health and well being sometimes becomes affected because they take better care of others instead of themselves. My work helps to undo this and begin finding the path back to self love and personal alignment.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
Scroll to Top